Sunday, 14/08/2022 - 13:53|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS HÀM NGHI

Kế hoạch Tuyển sinh năm học 2022-2023

 

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS HÀM NGHI

 

 
  
 

Số: 119/KH-THCSHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
 

Thạch Đài, ngày  01 tháng 8 năm 2022

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023

 

  Căn cứ vào Điều lệ Trường THCS, THPT và Trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Kế hoạc số 82/KH-UBND-GDĐT Ngày 30/6/2022 của UBND huyện Thạch Hà về việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023;

Căn cứ Công văn số 127/PGDĐT ngày 04/7/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023;

Căn cứ kết quả điều tra phổ cập giáo dục trên địa bàn xã Thạch Đài, xã Thạch Xuân;

Căn cứ điều kiện thực tế nhà trường;

Trường THCS Hàm Nghi xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022- 2023 của nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở. 

2. Huy động tỉ lệ học sinh ra lớp đạt 100%.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, Thông báo tuyển sinh của trường đã được PGD&ĐT phê duyệt đến cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2022 - 2023 đúng quy định.

Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.

- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của nhà trường.

2. Quy định đối tượng tuyển sinh

- Về đối tượng, địa bàn cư trú, tuyến tuyển sinh:

+ Là những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có độ tuổi được
quy định trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TTBGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Về địa bàn cư trú: xã Thạch Đài, xã Thạch Xuân và các địa phương lân cận.

- Trẻ em (học sinh) khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt:

3. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Số lớp: 06 (tại Phân hiệu Thạch Đài : 04 lớp ; Thạch Xuân : 02 lớp);

4. Phương thức, thời gian tuyển sinh

- Thực hiện phương thức xét tuyển.

- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 03/8/2022 đến hết ngày 08/8/2022  

Buổi sáng: Từ 7giờ  30 phút  đến 11giờ;

Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút;

5. Quy định về hồ sơ của học sinh

- Đơn xin tuyển sinh lớp 6 (theo mẫu).

- Giấy khai sinh (Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ. Không nhận bản pô tô);

- Học bạ cấp tiểu học; giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (nếu có);

6. Các nội dung khác: theo tình hình thực tế của nhà trường.

III. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 -2 023 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hội đồng tuyển sinh của trường THCS Hàm Nghi thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Sở GDĐT và Phòng GD&ĐT Thạch Hà. Nhà trường quán triệt đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về Kế hoạch hình thức tuyển sinh tại địa chỉ http://thcshamnghi.thachha.edu.vn/.

IVCÔNG TÁC BÁO CÁO

- Gửi Kế hoạch tuyển sinh, danh sách Hội đồng tuyển sinh trường (bản mềm và bản dấu đỏ) về Phòng GDĐT trước ngày  25/7/2022.

- Ngoài báo cáo định kỳ, nhà trường nghiêm túc thực hiện các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Phòng GDĐT Thạch Hà.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của nhà trường, phối hợp với các Trường TH trên địa bàn để tuyên truyền công tác tuyển sinh, báo cáo Phòng GD&ĐT;

2. Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.

3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến;

4. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường;

5. Nhà trường lập danh sách Hội đồng tuyển sinh đề nghị Phòng GD&ĐT  Thạch Hà ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó chủ tịch là Phó hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên khác. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng thời gian quy định, đúng qui chế, đúng chỉ tiêu được giao;

6. Hướng dẫn cha mẹ học sinh đến nộp hồ sơ về kế hoạch tuyển sinh và kế hoạch tựu trường, Danh mục SGK lớp 6, đồng phục và một số nội dung khác. Thông báo Kế hoach cụ thể qua các nhóm lớp 5 ở các trường TH;

7. Tổ chức tuyển sinh:

a) Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 6),  nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

b) Trong suốt thời gian tuyển sinh nhà trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

c) Chủ động phối hợp với UBND xã,  Trạm Y tế xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của các cấp.

8. Hiệu trưởng phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

9. Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã trúng tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và phòng GD&ĐT.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023 của trường THCS Hàm Nghi, đề nghị Ban giám hiệu, hội đồng tuyển sinh, các tổ chuyên môn và các bộ phận liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT;

- UBND 2;

- Hội đồng tuyển sinh;

- Hội CMHS;

- Website trường;

- Lưu: VP.

   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

               Hoàng Mạnh Thắng

 

 

Tác giả: Trường THCS Hàm Nghi
Nguồn:thcshamnghi.thachha.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 3
Tháng 08 : 124
Năm 2022 : 545.485